Wnioski/zawiadomienia składane przez pełnomocników

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 stycznia 2016

Praktyczne informacje z zakresu prawidłowego przygotowywania wniosków/zawiadomień składanych do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie w imieniu inwestorów przez ich pełnomocników oraz warunków, jakie muszą być spełnione aby płatność za wydanie opinii przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, którą obciążony jest inwestor mogła być przejęta przez pełnomocnika lub inny podmiot.

Szanowni Państwo,


W związku z licznymi nieprawidłowościami pojawiającymi się przy składaniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie wniosków/zawiadomień informujemy co następuje.


Jeśli w imieniu inwestora wniosek/zawiadomienie składa pełnomocnik niezbędne jest:

  • podanie we wniosku imienia i nazwiska pełnomocnika oraz adresu na który ma być do niego dostarczana korespondencja,
  • dołączenie do wniosku/zawiadomienia pełnomocnictwa na mocy którego pełnomocnik reprezentuje inwestora.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że pełnomocnictwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być imienne.


W przypadku ubiegania się o opinię płatną (opłata wnoszona jest na podstawie decyzji o obciążeniu opłatą) i przejęcia płatności przez pełnomocnika lub inny podmiot niezbędne jest dołączenie do wniosku oświadczenia przejmującego płatność o przejęciu płatności. Oświadczenie musi być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania przejmującego płatność, zawierać jednoznaczne określenie przejmowanej płatności oraz dane niezbędne do wydania decyzji, t. j. pełna nazwa podmiotu przejmującego płatność , adres siedziby, NIP.