Badania powietrza wewnętrznego w budynku przy ul. Skierniewickiej 21

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 października 2016

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie informuje, iż na zlecenie PPIS w dniach 27-28.09.2016r. pobrane zostały przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie próbki powietrza w pomieszczeniu II Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów przy ul. Skierniewickiej 21, lokal nr 2 w Warszawie. Na podstawie Sprawozdania z badań próbki powietrza Nr LK.9051.19.2016 z dnia 29.09.2016r. PPIS informuje, iż nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości toluenu, o,m,p-ksylenów, benzenu, w odniesieniu do wymagań zawartych w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach na pobyt ludzi (Monitor Polski Nr 19, poz. 231). Wyniki oznaczenia benzenu w powietrzu wewnętrznym są niższe niż tła zewnętrznego, natomiast toluen, o,m,p-ksyleny zarówno w powietrzu wewnętrznym jak i w tle zewnętrznym występowały w ilościach poniżej granicy oznaczalności.

Pliki do pobrania