Niepożądany odczyn poszczepienny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 lutego 2016

Podstawą prawną do zgłaszania odczynów poszczepiennych jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1239)
Zgodnie z art. 21 cytowanej ustawy lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.
Do zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego zobowiązany jest KAŻDY lekarz, który po przeprowadzeniu badania pacjenta podejrzewa wystąpienie NOP.
Zgłoszenia należy dokonać na przeznaczonych do tego formularzach.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich zgłaszania określa kryteria kwalifikacji do NOP. Ponadto
w rozporządzeniu opublikowane są wzory formularzy do zgłaszania NOP w postaci załączników.
Wzór nr 1. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu BCG
Wzór nr 2. Formularz zgłoszenia niepożądanego odczynu po szczepieniu innym niż BCG.
Powyższe rozporządzenie określa sposób w jaki powinny zostać przesłane formularze:
* Listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „dokumentacja medyczna”
* Za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to możliwości techniczne nadawcy i odbiorcy w formie przesyłek kodowanych, albo
* Przekazuje w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem (w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zawartych w zgłoszeniu)
Formularze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych kierowane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie przesyłane droga mailową należy wysłać na adres; nop@pssewawa.pl

      Od znajomości reakcji poszczepiennych zależy prawidłowe zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego,
Nie każdy odczyn poszczepienny jest niepożądanym odczynem poszczepiennym.
Odczyn poszczepienny jest naturalną i spodziewaną reakcją organizmu człowieka po podaniu szczepionki, wynikającą z pobudzenia mechanizmów układu odporności.
Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) jest reakcją o znacznym nasileniu i dłuższym czasie utrzymywania się.