Komunikat z dnia 04.03.2016 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 marca 2016

Komunikat nr 2 w sprawie badań próbek powietrza w wytypowanym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Skierniewickiej 21.

 

 

Komunikat z dnia 04.03.2016 r.
w sprawie zapachów wydzielających się ze studzienek kanalizacyjnych
w rejonie ulic  Skierniewickiej i Wolskiej.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie (PPIS) działając na podstawie art. 4, ust.1, pkt.1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412) informuje, że sprawą zajmuje się od końca listopada 2015r. w zakresie swoich kompetencji.

Ustalono, że nieprzyjemny zapach jest związany ze zrzutem do kanalizacji ogólnospławnej wody z odwadniania wykopu budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiej 45 róg Skierniewickiej. Przeprowadzone w grudniu 2015r., przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, badania prób wody z osadnika zbiorczego odwodnienia budowy i gleby z wykopu, nie wykazały obecności substancji niebezpiecznych. W związku z występującymi uciążliwościami zapachowymi, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy SA zobowiązało się do oczyszczenia okolicznych studzienek celem poprawy spławności kanalizacji oraz do rozmieszczenia w studzienkach plastrów odorowych.

Kolejne interwencje mieszkańców potwierdziły utrzymywanie się dużych uciążliwości zapachowych, co spowodowało, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ponownie podjął badania próby wody i gleby z wykopu w dniach 10 i 12.02 br. Badania wykazały obecność znacznej ilości lotnych rozpuszczalników organicznych w wodzie. Równocześnie przeprowadzone, na zlecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, w dniach 15-16.02.br pomiary powietrza w XVIII Oddziale Banku PKO BP SA, mieszczącego się przy ul. Skierniewickiej 21, wykazały duże stężenie benzenu, który przedostaje się do pomieszczeń prawdopodobnie poprzez nieszczelną instalację kanalizacyjną budynku. Wyniki badania tła (powietrza zewnętrznego) w tym dniu nie wykazywały obecności benzenu. Podobnie badania w lokalu mieszkalnym w dniach 18-19.02. br. nie wykazały przekroczeń normatywów higienicznych badanych substancji. Jednakże, w związku z ponowną interwencją mieszkańców, przeprowadzono kolejne badanie w łazience lokalu mieszkalnego w dniach: 23-24.02 br. - nie stwierdzono przekroczeń, zaś badania przeprowadzone w dniach 24-25.02. br. i 25-26.02. br.- stwierdzono niewielkie przekroczenia benzenu - 10,2 mg/m3 (normatyw -10,0 mg /m3)  – z uwagi na to, że badania potwierdziły obecność benzenu uznano, że zanieczyszczenie to może dostawać się przez piony techniczne budynku jak i z powietrza zewnętrznego. Ponadto, w wyniku badania w lokalu użytkowanym nr 2 (w obiekcie Sądu) w dniach 25-26.02. br. stwierdzono przekroczenie normatywów higienicznych dla benzenu.

Wyniki tła (powietrza zewnętrznego) w okresie przeprowadzania pomiarów tj. w dniach 23-26.02.br.wykazały obecność benzenu.

Nie ulega wątpliwości, iż obecność tych substancji w powietrzu atmosferycznym stanowi dużą uciążliwość zapachową dla mieszkańców lokali sąsiadujących z budową. Obserwujemy obecność tych związków głównie w pomieszczeniach na niższych kondygnacjach budynku, szczególnie w obszarze pionów instalacyjnych, co było powodem zamknięcia lokali użytkowych w w/w budynku.

W pierwszej kolejności, aby jak najszybciej wyeliminować prawdopodobną przyczynę przedostawania się nieprzyjemnych zapachów do pomieszczeń użytkowych, jak i mieszkań w bloku przy ul. Skierniewickiej 21 oraz zminimalizowania narażenia mieszkańców na niepotrzebną ekspozycję w/w oparów substancji organicznych, PPIS wezwał Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP” przy ul. Skierniewickiej 21 w Warszawie, do przeprowadzenia przeglądu szczelności instalacji kanalizacyjnej w budynku. Do dnia 03.03.2016 r. PPIS nie otrzymał odpowiedzi w przedmiotowej sprawie. Mając na uwadze zdrowie mieszkańców PPIS zwrócił się w tej sprawie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie o przeprowadzenie z urzędu przeglądu przedmiotowej instalacji.

W 26.02.2016r, odbyło się spotkanie w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, w którym uczestniczyli przedstawiciele Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w m. st. Warszawie, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m. st. Warszawy SA, władz Dzielnicy Wola, XVIII Oddziału Banku PKO PB SA, Wykonawcy i Inwestora budowy oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „STROP”. Na spotkaniu Inwestor zobowiązał się podjąć działania  mające na celu ograniczenie emisji i poprawę warunków życia mieszkańców i osób przebywających w okolicy.

W dniu 01.03.2016 r. na terenie budowy miała miejsce kolejna kontrola przeprowadzona przez przedstawicieli PPIS w trakcie której ustalono, że Inwestor rozpoczął wdrażanie, ustalonych w dniu 26.02.2016 r., działań naprawczych, tj. w pierwszej kolejności rozpoczął testowe dozowanie substancji do wody wprowadzanej do kanalizacji, której zadaniem jest zmniejszenie uciążliwości zapachowych.

W związku z powyższym PPIS, planuje we współpracy z WIOŚ, MPWIK i PINB przeprowadzenie kolejnych badań i kontroli sprawdzających skuteczność nakazanych przez PPIS a podjętych, tak przez Inwestora, jak i Zarządcę Budynku działań przy ul. Skierniewickiej 21.