Akty prawne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5.06.2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudnienia przy niektórych z tych prac Dz. U. z 2015r. poz. 929, wprowadzona następujące zmiany:

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 136, poz. 1145 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 724) w załączniku nr 1 w dziale II „Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych”:

ust. 1 otrzymał brzmienie: 

1. Prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych

 • Prace w narażeniu na działanie substancji lub mieszanin spełniających kryteria klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającym i uchylającym dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.) w jednej lub kilku z następujących klas lub kategorii zagrożenia wraz z jednym lub kilkoma następującymi zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia:
  1. toksyczność ostra, kategoria 1, 2 lub 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
  2. działanie żrące na skórę, kategoria 1A, 1B lub 1C (H314),
  3. gaz łatwopalny, kategoria 1 lub 2 (H220, H221),
  4. łatwopalne aerozole, kategoria 1 (H222),
  5. ciecz łatwopalna, kategoria 1 lub 2 (H224, H225),
  6. materiały wybuchowe, kategorie „niestabilny materiał wybuchowy” lub materiały wybuchowe podklasy 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
  7. substancje i mieszaniny samoreaktywne typów A, B, C lub D (H240, H241, H242),
  8. nadtlenki organiczne typu A lub B (H240, H241),
  9. działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu jednorazowym, kategoria 1 lub 2 (H370, H371),
  10. działanie toksyczne na narządy docelowe po narażeniu powtarzanym, kategoria 1 lub 2 (H372, H373),
  11. działanie uczulające na drogi oddechowe, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H334),
  12. działanie uczulające na skórę, kategoria 1, podkategoria 1A lub 1B (H317),
  13. rakotwórczość, kategoria 1A, 1B lub 2 (H350, H350i, H351),
  14. działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1A, 1B lub 2 (H340, H341),
  15. działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A lub 1B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360D.
 • Prace w narażeniu na substancje, mieszaniny lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określone w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy, a także prace w narażeniu na substancje lub mieszaniny powstające w tych procesach.
 • Prace w narażeniu na ołów lub jego związki, w zakresie, w jakim czynniki, o których mowa, są wchłaniane przez ludzki organizm.
 • Prace w narażeniu na azbest.
 • Prace z kadziami, zbiornikami lub pojemnikami zawierającymi czynniki chemiczne, o których mowa w pkt 1–4.
 • Prace w kontakcie z lekami psychotropowymi.”;

ust. 2 pkt 3 otrzymał brzmienie:

„3) pyłów o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, określonych w przepisach w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.”;